Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá QLCL BV 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá QLCL BV 6 tháng đầu năm 2020
Xem thêm

Báo cáo chống nhầm lẫn người bệnh 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo chống nhầm lẫn người bệnh 6 tháng đầu năm 2020
Xem thêm

Báo cáo thực hiện ghi chép, sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo thực hiện ghi chép, sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2020
Xem thêm

Báo cáo phòng ngừa nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo phòng ngừa nguy cơ, diễn biến xấu xảy ra với người bệnh 6 tháng đầu năm 2020
Xem thêm

Báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo sự cố y khoa 6 tháng đầu năm 2020
Xem thêm

Báo cáo trượt ngã 6 tháng đầu năm 2020

Báo cáo trượt ngã 6 tháng đầu năm 2020
Xem thêm

Biên bản kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019

Biên bản kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2019
Xem thêm

Bảng tổng hợp chấm điểm đánh giá chất lượng Bệnh Viện năm 2019

Bảng tổng hợp chấm điểm đánh giá chất lượng BV năm 2019
Xem thêm

Biên bản họp Hội đồng QLCL tháng 3 năm 2019

Biên bản họp Hội đồng QLCL tháng 3 năm 2019
Xem thêm

Biên bản kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018

Biên bản kiểm tra đánh giá chất lượng Bệnh viện năm 2018
Xem thêm

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng BV 6 tháng cuối năm 2018

Báo cáo tự kiểm tra chất lượng BV 6 tháng cuối năm 2018
Xem thêm

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tự kiểm tra đánh giá chất lượng BV 6 tháng đầu năm 2018
Xem thêm